Vytisknout Kapitoly

Cizinci v ČR - úvodVÍTEJTE NA STRÁNCE POSKYTUJÍCÍ DATOVÉ ÚDAJE Z RŮZNÝCH OBLASTÍ ŽIVOTA CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Tato stránka ČSÚ je součástí vládního projektu Koncepce integrace cizinců. Naleznete zde statistické údaje týkající se např. počtu cizinců v ČR, jejich rozmístění v jednotlivé kraje či okresy, členění podle pohlaví, státního občanství, věku či např. typu a účelu pobytu v ČR - viz. kap. počet cizinců v ČR. Dále jsou Vám k dispozici údaje týkající se azylového řízení cizinců, kupř. počty žadatelů o azyl v příslušném roce (či v měsíci), jakož i počty udělených azylů. Významnou část představují údaje zohledňující ekonomickou aktivitu cizinců, tzn. jsou zde mj. uvedeny počty a státní občanství cizinců v postavení zaměstnanců či cizinců s živnostenským oprávněním. Kapitola vnitřní a zahraniční migrace je zaměřena na cizince, jež se v příslušném roce přistěhovali do ČR, případně vystěhovali z ČR. Mezi další informace náleží např. údaje o počtu osob, jež nabyly státní občanství ČR v příslušných letech, informace o zahraničních studentech vzdělávajících se na školách v ČR, počet nelegálně migrujících cizinců, cizinci odsouzení či vyhoštění, či údaje zaměřené na čerpání zdravotní péče cizinci.

Díky účasti Českého statistického úřadu na WG středoevropské spolupráce v oblasti migračních statistik bylo možno na stránku nově zařadit statistické údaje týkající se cizinců v dalších evropských zemích (zemích WG), jako např. počet cizinců v zemi, jejich podíl na obyvatelstvu a skladbu podle státního občanství. Údaje jsou k dispozici v kapitole Migrace cizinců v zahraničí v oddílu Datové údaje.

Kapitoly jsou zpravidla členěny do oddílu Datové údaje, v nichž jsou k dispozici příslušné tabulky a grafy (v závislosti na daném tématu), dále je zde Popis aktuálního vývoje (příslušného oddílu) , Související legislativa a zajímavé Odkazy.

Vzhledem ke skutečnosti, že stránka je zaměřena na prezentaci statistických údajů týkajících se cizinců v ČR, je vhodné odkázat ještě na místa, která zohledňují praktické informace ze života cizinců, např. obecné informace týkající se pobytu (případně jeho povolení) v ČR, pracovních povolení, poskytování zdravotní péče cizincům, příslušné formuláře atp.:

http://www.mvcr.cz/rady/cizinci/index.html
Stránka MV CR s informacemi o pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků, či o pobytu občanů tzv. třetích zemí (mimo EU), obecné informace pro ubytovatele, vzory formulářů atp.

http://www.mvcr.cz/agenda/labyrint/stat_obc.html
Stránka MV ČR upozorňující na podmínky, na jejichž základě je možno cizinci udělit státní občanství ČR.

http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam
Stránka MPSV ČR, na níž jsou k dispozici právní předpisy týkající se zaměstnávání cizinců, informace týkající se povolení k zaměstnání, zaměstnávání občanů EU či příslušné formuláře.

http://www.migraceonline.cz
Multikulturní centrum Praha přináší na své stránce všeobecné informace o migraci, články, odborné studie, diskuse o novelách zákonů, projekty atp.

http://www.domavCR.cz
Stránka provozovaná MPSV ČR ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci vzniklá s cílem poskytnout cizincům dostatek srozumitelných informací o životě v ČR - praktické pokyny z oblasti bydlení, lékařské péče, podnikání, sociálního zabezpečení apod., či kontakty na úřady i na nestátní organizace

http://www.mvcr.cz/agenda/labyrint/manzel.html
Stránka MV ČR přibližující potřebné doklady pro uzavření sňatku s cizincem.

http://www.mvcr.cz/azyl/
Stránka MV ČR s informacemi týkajícími se azylového řízení a azylu, Dublinského systému, Evropského fondu pro uprchlíky či např. Schengenské spolupráce

http://www.cizinci.cz
Rovněž stránka provozovaná MPSV ČR ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci. Informuje o opatřeních a změnách vztahujících se k integraci cizinců v souvislosti se vstupem ČR do EU. – související právní předpisy ČR a EU, koncepční a politické dokumenty, mezinárodní úmluvy, projekty, studie a výzkumné zprávy

http://imigrace.mpsv.cz
Projekt Aktivního výběru kvalifikovaných zahraničních pracovníků – stránku provozuje ve spolupráci s MPSV ČR Mezinárodní organizace pro migraci

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stránku pro vás připravuje Samostatné oddělení specifických statistik obyvatelstva Českého statistického úřadu.
Případné dotazy týkající se statistických informací o cizincích v ČR pište na adresy:
bohdana.hola@czso.cz nebo jaroslava.steinbauerova@czso.cz

Ing. Bohdana Holá, vedoucí oddělení

Vyhledávání