Úvod > Vydáváme > Časové řady > Česká republika od roku 1989 v číslech

Vytisknout

Česká republika od roku 1989 v číslech


Úvodní poznámka:
Časové řady obsahují ukazatele zobrazující v některých směrech vývoj ČR v posledních 20 letech. V tomto období však došlo ke značným politickým, hospodářským i sociálním systémovým změnám, na které musela reagovat i statistika změnami ve statistických zjišťováních, používáním nových klasifikací , změnou náplně nebo zavedením nových statistických ukazatelů a nutností přijmout mezinárodní standardy do statistické praxe.

Proto se v některých případech nepodařilo sestavit srovnatelnou časovou řadu už od roku 1989, v jiných případech byla časová řada sestavena, ale srovnatelnost údajů je omezená. Uživatelé dat jsou na případnou nesrovnatelnost dat upozorněni buď v samostatných metodických poznámkách k celé kapitole nebo v poznámkách pod příslušnou tabulkou.

Obyvatelstvo
Roky
Tab.01.01Vybrané demografické údaje
1989
2012
Excel PDF
Tab.01.02Cizinci trvale a dlouhodobě žijící v České republice
1989
2012
Excel PDF
Tab.01.03Nejvyšší ukončené vzdělání obyvatel starších 15 let dle výsledků sčítání lidu
1980
2011
Excel PDF
Tab.01.04Vzdělání obyvatelstva ve věku 15 a více let podle výsledků "Výběrového šetření pracovních sil"
1993
2012
Excel PDF
GrafŽivě narození a zemřelí v České republice
M
OBYVATELSTVO - metodické poznámky PDF

Území, životní prostředí
Tab.02.01Počet obcí podle krajů (stav k 1.1.)
1990
2013
Excel PDF
Tab.02.02Pozemky podle druhů (stav k 31.12.)
1989
2012
Excel PDF
Tab.02.03Chráněná území
1989
2011
Excel PDF
Tab.02.04Emise základních znečišťujících látek do ovzduší
1991
2011
Excel PDF
GrafEmise základních znečišťujících látek do ovzduší v České republice
Tab.02.05Investice na ochranu životního prostředí
1989
2012
Excel PDF
Tab.02.06Investice na nakládání s odpady podle zdrojů financování
1995
2012
Excel PDF
Tab.02.07Vodovody a kanalizace
1989
2012
Excel PDF

Spotřeba a ceny
Tab.03.01Struktura čistých peněžních vydání domácností
1989
2012
Excel PDF
Tab.03.02Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů na 1 obyvatele
1989
2012
Excel PDF
Tab.03.03Spotřeba alkoholických nápojů a cigaret na 1 obyvatele
1989
2012
Excel PDF
Graf Spotřeba alkoholických nápojů na 1 obyvatele v České republice
Graf Spotřeba cigaret na 1 obyvatele v České republice
Tab.03.04Míra inflace, vývoj spotřebitelských cen vybraných výrobků
1989
2012
Excel PDF
Spotřebitelské ceny - metodické poznámky PDF

Makroekonomika
Tab.04.01Základní ukazatele národního hospodářství
1990
2012
Excel PDF
Tab.04.02Podíl odvětví na hrubé přidané hodnotě
1990
2012
Excel PDF
Tab.04.03Podíl hrubé přidané hodnoty dle vlastnictví
1993
2011
Excel PDF
Tab.04.04Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu (dle klasifikace COICOP)
1990
2012
Excel PDF
Tab.04.05Státní dluh
1993
2012
Excel PDF
GrafVývoj hrubého domácího produktu v ČR (ve stálých cenách)
M
Makroekonomika - metodické poznámky PDF

Trh práce
Tab.05.01Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS)
1993
2012
Excel PDF
Tab.05.02Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle odvětví
1993
2009
Excel PDF
Tab.05.03Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v nár. hospodářství (bez podlim. ek. subjektů) podle odvětví
1993
2009
Excel PDF
Tab.05.04Struktura zaměstnanců podle výše hrubé měsíční mzdy
1998
2012
Excel PDF
Tab.05.05Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE)
2005
2012
Excel PDF
Tab.05.06Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE)
2005
2012
Excel PDF
Tab.05.07Míra registrované nezaměstnanosti (stav k 31.12.)
1990
2012
Excel PDF
Tab.05.08Podíl nezaměstnaných osob (stav k 31.12.)
2005
2013
Excel PDF
GrafMíra registrované nezaměstnanosti v ČR
GrafMíra registrované nezaměstnanosti podle krajů
GrafPodíl nezaměstnaných osob v ČR a krajích
GrafPodíl nezaměstnaných osob podle krajů

Zahraniční obchod
Tab.06.01Zahraniční obchod
1989
2012
Excel PDF
Tab.06.02Zahraniční obchod - hledisko teritoriální
1989
2012
Excel PDF
Tab.06.03Zahraniční obchod podle tříd mezinárodní klasifikace SITC
1991
2012
Excel PDF
Tab.06.04Počty firem provádějících zahraničně obchodní činnost
1999
2008
Excel PDF
Tab.06.05Podíl "High Technology Products" na zahraničním obchodu
1993
2012
Excel PDF
GrafZahraniční obchod České republiky (vývoz, dovoz)
M
Zahraniční obchod - metodické poznámky PDF

Organizační statistika
Tab.07.01Počty jednotek zapsaných v registru ekonomických subjektů podle vybraných právních forem
1990
2012
Excel PDF
Graf 07.02Podíl aktivních a neaktivních ekonomických subjektů v ČR k 31. 12. 2012

Výzkum, vývoj informační technologie
Tab.08.01Vybrané ukazatele o výzkumu a vývoji, patentech a hi-tech technologiích
1995
2012
Excel PDF
Tab.08.02Vybrané základní ukazatele o telekomunikační a internetové infrastruktuře
1989
2012
Excel PDF
Tab.08.03Počítač a internet v českých domácnostech
1989
2012
Excel PDF
Tab.08.04Výdaje domácností za ICT vybavení a služby
1993
2012
Excel PDF
Tab.08.05IT odborníci podle povolání
1993
2012
Excel PDF
Tab.08.06Průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníků
2002
2012
Excel PDF
Tab.08.07Poměr průměrné hrubé měsíční mzdy IT odborníků k průměrné měsíční mzdě v České republice
2002
2012
Excel PDF
Tab.08.08Vývoz ICT zboží z České republiky
1993
2012
Excel PDF
Tab.08.09Dovoz ICT zboží do České republiky
1993
2012
Excel PDF
Tab.08.10Dovoz a vývoz počítačů a mobilů
1996
2012
Excel PDF
GrafPodíl domácností v České republice vybavených výpočetní technikou

Zemědělství a lesnictví
Tab.09.01Vybrané ukazatele zemědělství
1989
2012
Excel PDF
Graf 09.02Výroba masa v České republice
1989
2012
Excel PDF
Tab.09.03Vybrané ukazatele lesnictví
1989
2012
Excel PDF
Tab.09.04Těžba dřeva podle druhů dřevin
1990
2012
Excel PDF

Cestovní ruch
Tab.10.01Cestovní ruch
1989
2012
Excel PDF
GrafHosté v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice
GrafHromadná ubytovací zařízení v České republice
Tab.10.02Počet registrovaných subjektů v RES - cestovní ruch
1989
2012
Excel PDF

Bydlení, bytová výstavba
Tab.11.01Bytová výstavba
1989
2012
Excel PDF
Tab.11.02Bytová výstavba podle krajů - úhrn let 1989 až 2011
1989
2012
Excel PDF
Tab.11.03Kvalitativní ukazatele bydlení (dle výsledků sčítání lidu, domů a bytů)
1961
2011
Excel PDF
GrafPočet dokončených bytů v České republice
M1
Bytová výstavba - metodické poznámky PDF
M2
Bydlení - metodické poznámky PDF

Vzdělávání a kultura
Tab.12.01Mateřské školy
1989
2012
Excel PDF
GrafPočet dětí v mateřských školách v České republice
Tab.12.02Základní školy
1989
2012
Excel PDF
GrafPočet žáků v základních školách v České republice
Tab.12.03Střední vzdělávání celkem
1989
2012
Excel PDF
Tab.12.04Gymnázia
1996
2012
Excel PDF
Tab.12.05Střední odborné školy a konzervatoře (bez speciálních a při VÚ)
1989
2012
Excel PDF
Tab.12.06Střední odborná učiliště - bez speciálních a při VÚ, vč. nástaveb
1989
2012
Excel PDF
Tab.12.07Vyšší odborné školy
1996
2012
Excel PDF
Tab.12.08Vysoké školy
1989
2012
Excel PDF
Tab.12.09Vybrané ukazatele z kultury
1989
2012
Excel PDF
Tab.12.10Vydávané noviny a časopisy
1989
2012
Excel PDF
Tab.12.11Rozhlasové vysílání
1989
2012
Excel PDF
Tab.12.12Televizní vysílání
1989
2012
Excel PDF

Zdravotnictví a sociální zabezpečení
Tab.13.01Vybrané ukazatele ze zdravotnictví
1990
2012
Excel PDF
Tab.13.02Místa v zařízeních sociální péče, jejich využití a pečovatelská služba
1989
2012
Excel PDF
Tab.13.03Neuspokojení žadatelé o umístění v domovech důchodců a penzionech pro důchodce
1989
2012
Excel PDF
Tab.13.04Průměrná měsíční výše důchodů podle druhu
1989
2012
Excel PDF
Tab.13.05Průměrná měsíční výše důchodů podle pohlaví a druhu důchodu
1996
2012
Excel PDF
GrafPrůměrná výše starobního důchodu v České republice
GrafPrůměrná výše invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu v České republice
Tab.13.06Příjemci plného starobního důchodu podle jeho výše a pohlaví
2006
2012
Excel PDF
Tab.13.08Relace průměrného důchodu k průměrné mzdě (včetně SVP)
1988
2012
Excel PDF
Tab.13.09Vývoj indexu reálných mezd a reálného starobního důchodu
1990
2012
Excel PDF
Tab.13.10Vyplacené dávky státní sociální podpory
1995
2012
Excel PDF
Tab.13.11Vyplacené dávky státní sociální podpory - podrobné členění
2000
2012
Excel PDF
Tab.13.13Vývoj minimální mzdy od jejího zavedení v roce 1991
1991
2012
Excel PDF
Tab.13.14Vývoj částek životního minima od roku 1991
1991
2011
Excel PDF

Soudnictví, kriminalita, nehody
Tab.14.01Zjištěné trestné činy
1991
2012
Excel PDF
GrafPočet vražd v České republice
Tab.14.02Odsouzení a vězni
1989
2012
Excel PDF
Tab.14.03Nehody v silniční dopravě
1989
2012
Excel PDF


Vyhledávání