Úvod > Statistiky > Služby  > Služby - Metodika

Vytisknout

Služby - Metodika


Metodika – měsíční indexy tržeb v odvětví služeb (zahrnuje sekce H + I +J +L + M + N bez CZ-NACE 72, 75 a 81.3) v CZ- NACE Rev. 2


Český statistický úřad organizuje měsíční statistické zjišťování tržeb v odvětví služeb od r. 1997. Výsledky tohoto zjišťování byly od samého počátku zveřejňovány v měsíční periodicitě a tyto původní časové řady (č.ř.) jsou k dispozici na internetových stránkách ČSÚ dosud. Vzhledem k tomu, že od r. 2008 vstoupila v platnost nová mezinárodní klasifikace činností (CZ-NACE Rev. 2) místo původní (označované jako OKEČ, jinak CZ-NACE Rev. 1.1), bylo třeba tuto skutečnost zohlednit i ve zpětném přepočtu č.ř. Přepočty nebyly jednoduchou záležitostí, prováděly se na úrovni individuálních podniků a nebylo proto z kapacitních důvodů možné, aby zůstala zachována č.ř. v původní délce.

Nové č.ř. měsíčních indexů tržeb vypovídají o podnicích s převažující činností v oblasti dopravy a skladování (CZ-NACE sekce H), ubytování, stravování a pohostinství (CZ-NACE sekce I), informační a komunikační činnosti (CZ-NACE sekce J), činnosti v oblasti nemovitostí (CZ-NACE sekce L), profesní, vědecké a technické činnosti (CZ-NACE sekce M bez 72 a 75) a administrativní a podpůrné činnosti (CZ-NACE sekce N bez 81.3).

Tyto č.ř. zahrnují data za jednotlivé měsíce od r. 2000 (resp. v případě meziročních indexů od roku 2001). Společně s přepočtem č.ř. podle CZ-NACE Rev. 2 byly uplatněny i nové metody odhadů a zpětně opraveny některé chyby v zatřídění podniků podle převažující činnosti. Podle požadavku Eurostatu jsou nyní zjišťovány pouze tržby bez DPH. Také byly vytvořeny nové deflátory pro přepočet tržeb do stálých cen. Současně byl změněn bazický rok na r. 2005.

I. Index tržeb v odvětví služeb

Indexy tržeb slouží pro analýzy krátkodobého vývoje a možné predikce budoucího vývoje v jednotlivých odvětvích. Zdrojem dat je měsíční statistické zjišťování SP 1-12 s přílohami, které je společné pro odvětví obchodu, ubytování, stravování, dopravy a skladování, informačních a komunikačních činností a tržních služeb.

II. Tvorba výběrového souboru

Vykazující jednotky jsou vybírány z Registru ekonomických subjektů. Výběrová strata jsou definována velikostí jednotky (počtem zaměstnanců) a převažující činností, výběr je prováděn v každém stratu zvlášť. Plošně jsou do výběru zařazovány jednotky s 50 a více zaměstnanci a také ty jednotky, jichž je ve stratu méně než 50. V ostatních skupinách podniků je používán proporcionální výběr související s velikostí tržeb známých z administrativního zdroje dat. Pravděpodobnost zařazení jednotky do výběru je pak přímo úměrná jejímu podílu tržeb na celkových tržbách všech jednotek ve stratu. Tím je zajištěno, že jednotky s nadprůměrnými tržbami mají vyšší pravděpodobnost zařazení do výběru než jednotky s malými tržbami, které tak nejsou zbytečně administrativně zatěžovány. Význam malých podniků však není podhodnocován, neboť součiny vah jednotlivých podniků a jejich tržeb si jsou v rámci strat rovny.

Kritérium pro plošné zařazování jednotek do výběru je aplikováno i v průběhu sledovaného roku, základní a výběrový soubor je tudíž pravidelně aktualizován o nově vzniklé jednotky odpovídající tomuto kritériu.

III. Popis sledovaných ukazatelů

Měsíčně jsou sledovány celkové tržby za prodej vlastních výrobků, zboží a služeb v příslušném měsíci. Tržby jsou zjišťovány bez DPH.

Vstupní dotazník, který je zaslán jako příloha jednotkám poprvé zahrnutým do výběru, obsahuje informace o převažující činnosti vykazující jednotky a přehled tržeb v jednotlivých měsících předchozího roku.

IV. Popis výpočtu indexu tržeb

Za každou nejnižší agregaci CZ-NACE (např. 50) jsou pro jednotlivé měsíce vypočteny meziroční indexy tržeb v běžných cenách. Pro tyto CZ-NACE jsou používány meziroční cenové deflátory pro jednotlivé měsíce běžného roku a pro bazický rok cenové deflátory jednotlivých měsíců k průměru roku. Absolutní hodnoty měsíčních tržeb v běžných cenách za nejnižší agregace CZ-NACE jsou pomocí zřetězených deflátorů převáděny do cenové hladiny r. 2005. Sčítáním nejnižších agregací absolutních hodnot tržeb ve stálých cenách v jednotlivých měsících se získají vyšší agregace tržeb, z nichž se vypočtou meziroční indexy tržeb ve stálých cenách. Součet měsíčních tržeb agregovaných CZ-NACE v běžných cenách za rok 2005 se rovná součtu jejich tržeb ve stálých cenách.

K přepočtu tržeb do stálých cen byly použity cenové deflátory bez DPH k bázi roku 2005.

V. Zpětné opravy, revize

Se zpracováním únorových dat je prováděna revize lednových dat. V případě potřeby se provádějí revize dat se zpracováním prvního měsíce, který následuje po publikování čtvrtletních dat např. se zpracováním dubnových dat se revidují data za leden až březen. Definitivní údaje budou publikovány po zpracování všech měsíců sledovaného roku, nejpozději v červnu následujícího roku.

VI. Mezinárodní srovnatelnost

Pro oblast krátkodobých statistik je v rámci Evropské unie platné Nařízení EU 1158/2005 doplňující Nařízení 1165/98 o krátkodobých statistikách. V rámci tohoto Nařízení jsou členské státy Unie povinné poskytovat informace o vývoji obratu v odvětvích služeb (v běžných a stálých cenách) ve čtvrtletní periodicitě. Ukazatel publikovaný ČSÚ je metodicky srovnatelný. ČSÚ nad rámec požadavků EU sleduje v č.ř. i měsíční vývoj. Časové řady budou zveřejňovány v měsíční periodicitě počínaje měsíčními údaji za období března 2010.

VII. Sezónní očišťování

Velikost tržeb v průběhu roku má v některých odvětvích silně sezónní charakter (například letecká doprava apod.). Pro zjištění dlouhodobějších trendů, ale i pro možnost porovnání vývoje jednotlivých měsíců či čtvrtletí mezi sebou, používá ČSÚ sezónně očištěné údaje, kdy se pomocí matematického modelu od původní „hrubé“ řady oddělí ta část tržeb, která je způsobena rozdílným počtem pracovních dní v měsíci a sezónním výkyvem. Po provedení sezónního očištění lze pak vzájemně porovnat nejen meziroční, ale i meziměsíční (mezičtvrtletní) vývoj.

Sezónní očištění se provádí metodou TRAMO/SEATS, jejíž používání je také doporučeno Eurostatem. V ČSÚ se používá programová aplikace DEMETRA, verze 2.1.

VIII. Metodická srovnatelnost s jinými šetřeními

Měsíční indexy byly při přepočtu č.ř. zpětně navázány na roční strukturní statistická zjišťování z let 2000 až 2008 a pro r. 2009 na administrativní data, případně výsledky čtvrtletního statistického zjišťování r. 2009. V roce 2010 se však meziroční indexy z měsíčního a čtvrtletního zjišťování mohou mírně lišit, protože měsíční údaje získáváme od podniků často jako odhad a teprve ve čtvrtletí, někdy až po roční závěrce můžeme provést sjednocení výsledků ze všech statistických zjišťování.

IX. Typy zveřejňovaných údajů

1) V Rychlých informacích Služby - ve čtvrtletní periodicitě, a to 41. kalendářní den po skončení referenčního období.

2) V časových řadách na internetových stránkách ČSÚ Časové řady

a) meziroční index – představuje podíl tržeb daného sledovaného období a tržeb stejného období předchozího roku

b) bazický index – představuje podíl tržeb daného sledovaného období a průměrných tržeb bazického roku. V nově přepočtených časových řadách dle CZ-NACE Rev.2 je bazickým rokem r. 2005.


Vyhledávání