Úvod > Vydáváme > Tiskové zprávy > Novinky v metodice statistiky průmyslu a stavebnictví

Vytisknout

Novinky v metodice statistiky průmyslu a stavebnictví20. března 2009
 
NOVINKY V METODICE STATISTIKY PRŮMYSLU A STAVEBNICTVÍ

 
V pondělí 23. března 2009 v 9:00 hodin zveřejní Český statistický úřad (ČSÚ) na svých internetových stránkách aktuální měsíční informace o vývoji základních ukazatelů v průmyslu a stavebnictví za leden 2009. Součástí budou nové časové řady základních ukazatelů přepočtené podle nové metodiky.
 
Shrnutí nejdůležitějších novinek
 
Od roku 2009 dochází v konjunkturální statistice průmyslu a stavebnictví ke změnám v metodice zjišťování a prezentaci výsledků.
 
Nejdůležitější změny v metodice zjišťování:
 
-          výsledky jsou zpracovávány a publikovány podle nové Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (národní verze NACE Rev.2), která nahradila dříve používanou klasifikaci OKEČ (národní verze NACE Rev.1.1),
-          ve vazbě na tuto změnu byla též novelizována Klasifikace produkce CZ-CPA,
-          byly uplatněny nové metody odhadů nonresponse a nově zavedeny doodhady za nešetřenou část populace, které vycházejí z administrativních zdrojů dat,
-          společně se změnou CZ-NACE a přepočtem historických časových řad byly zpětně opraveny některé dodatečně zjištěné chyby v zatřídění podniků podle převažující činnosti,
-          podle požadavku Eurostatu byly přepočítány a nadále jsou sledovány pouze nezbytně nutné ukazatele,
-          současně byl změněn bazický rok (2005 =100),
-          na přepočet do stálých cen byly použity nové cenové indexy, resp. deflátory na bázi 2005.
 
S ohledem na výše uvedené změny byl proveden přepočet historických časových řad základních ukazatelů za jednotlivé měsíce 2000 až 2008. Přepočtené výsledky, které jsou v čase metodicky srovnatelné s aktuálními údaji publikovanými od 1.1.2009, se liší od dříve publikovaných údajů. Míra rozdílů je odvislá od vlivu výše uvedených změn.
 
Nejdůležitější změny v prezentaci výsledků:
 
-          vymezení činností spadajících do výše uvedených odvětví se po přechodu z OKEČ na CZ-NACE liší, některá odvětví jsou nově zařazována mimo průmyslové, resp. stavební činnosti a naopak,
-          nově jsou výsledky publikovány za celou populaci podniků,
-          primárně jsou informace zveřejňovány v indexové formě.
 
Další podrobnější informace naleznete na internetových stránkách ČSÚ pod následujícími odkazy:
 
Pro průmysl:                http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prumysl_metodika
Pro stavebnictví:          http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/stavebnictvi_metodika
                 
 
Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

0903TZprumysl,stavebnictví.doc

Vyhledávání