Úvod > Výkazy, sběr dat > O výkazech > Jak vyplnit výkazy > Metodika

Vytisknout

MetodikaZpravodajskou jednotkou (respondentem) se stává právnická nebo fyzická osoba, která byla ČSÚ vyzvána k podávání informací (zasláním statistického výkazu nebo návštěvou tazatele) na základě programu statistického zjišťování na příslušný rok. Zpravodajskou povinností se rozumí povinnost zpravodajských jednotek poskytnout požadované individuální statistické údaje pro statistická zjišťování včas, úplně, správně a pravdivě.

Obdržíte-li statistický výkaz (s průvodním dopisem a dalšími pokyny ČSÚ), pečlivě jej prostudujte, vyplňte a zašlete na uvedenou adresu.
Statistický výkaz obvykle obsahuje tři části:

identifikační – obvykle titulní strana výkazu, kde je uvedena značka a popis obsahu výkazu, frekvence zasílání výkazu (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční), údaje o adrese pro zasílání vyplněného výkazu, údaje o možnostech získání elektronické verze výkazu, prostor pro vyznačení identifikačního údaje respondenta (IČO) a pro případné upřesnění převažující činnosti respondenta. Na titulní straně výkazu je též uvedena lhůta pro zaslání výkazu zpět ČSÚ. V této části jsou dále uvedeny telefonické a elektronické kontakty na zaměstnance ČSÚ, který poskytne případnou metodickou pomoc při vyplňování výkazu, zpravidla také společné vysvětlivky nebo bližší pokyny k vyplňování celého výkazu.

část se statistickými proměnnými – tyto jsou na výkaze zjišťovány prostřednictvím statistických oddílů (související statistické proměnné uspořádané do matice, kde legendy řádků a hlavičky sloupců identifikují statistickou proměnnou), kromě toho mohou být údaje statistických proměnných zjišťovány formou uzavřených, či otevřených otázek, určením podílu na celku (v %) apod. Měrné jednotky, ve kterých jsou sledovány statistické proměnné, jsou uvedeny v záhlaví oddílu nebo jednotlivě pro statistické proměnné.

metodická část – obsahuje podrobné vysvětlivky k jednotlivým statistickým proměnným uvedeným na výkazu, výtahy z potřebných klasifikací a pod. Vysvětlivky jsou uvedeny ve stejném pořadí, ve kterém jsou řazeny oddíly nebo statistické proměnné samostatně uvedené na výkazu.

Dodatečné a organizační informace jsou uvedeny v průvodních dopisech k zásilce statistických výkazů.

Zpravodajská povinnost je splněna vyplněním a zasláním statistického výkazu na příslušnou poštovní nebo elektronickou adresu. Formulář statistického výkazu obdrží respondent poštou. Na příslušném zpracovatelském útvaru lze vyžádat náhradní výkazy. K většině statistických výkazů je připravena jejich elektronická verze (program pro pořízení dat u respondenta EPV). Zaslání výstupních dat (exportní soubor) z tohoto programu je považováno za splnění zpravodajské povinnosti. Statistické výkazy, příp. programy pro elektronické pořízení výkazu, jsou poskytovány respondentům bezplatně.

ČSÚ může vyzvat zpravodajskou jednotku k vyjasnění a opravě vykázaných údajů. Sankce zpravodajským jednotkám a podmínky pro jejich uložení jsou určeny zákonem o státní statistické službě, a to až do výše:

100 000 Kčjestliže neposkytnou údaje na základě programu statistických zjišťování nebo je poskytnou opožděně nebo nesprávně
50 000 Kčza porušení jiné povinnosti stanovené tímto zákonem  • Definice ukazatelů

    Nevíte přesně, co znamená který ukazatel? V této rubrice jsme se pokusili alespoň trochu osvětlit obsah některých statistických termínů. Jedná se o dynamickou aplikaci, budete přesměrováni na jiný server.

Vyhledávání