Úvod > Výkazy, sběr dat > Šetření u domácností > Šetření o vzdělávání dospělých - AES

Vytisknout

Šetření o vzdělávání dospělých - AES


Jedním z významných cílů Evropské unie je vytváření na znalostech založené konkurenceschopné ekonomiky, která vychází z principů trvale udržitelného rozvoje a dbá na rozvoj nabídky pracovních příležitostí při zachování sociální soudržnosti. Stále aktuálnější se stává strategie tzv. flexicurity, která odráží snahy současného posílení pružnosti a zároveň i jistoty na trhu práce. Pro její plné uplatnění je mimo dalších oblastí klíčový rozvoj celoživotního učení, které zahrnuje veškeré činnosti, uskutečněné v kterékoli životní fázi, jejichž cílem je rozšíření znalostí, osvojení dovedností či získání kompetencí a následný rozvoj osobního, občanského, sociálního či pracovního života.

Za účelem průběžného srovnávání a vyhodnocování úspěšnosti strategií v oblasti celoživotního učení na úrovni jednotlivých členských států, byly statistickým úřadem Evropské Unie Eurostatem sestrojeny nástroje umožňující systematickou tvorbu evropských statistik v oblasti vzdělávání a celoživotního učení. Součástí harmonizovaných metodik sběru dat týkajících se celoživotního učení je také výběrové šetření Adult Education Survey. Prvního pravidelného šetření AES 2011 se při použití jednotné metodologie, která zaručuje srovnatelnost výstupů, v letech 2011 – 2012 zúčastnily všechny členské státy Evropské Unie (k danému období), Norsko, Švýcarsko a Srbsko.

V České republice proběhl sběr dat v druhém pololetí roku 2011 na výběrovém souboru 9 500 domácností, ve kterých byly finálně shromážděny údaje od 10 190 respondentů. Účastníci šetření byli dotazováni na vzdělávání, které absolvovali v posledních 12 měsících předcházejících datu šetření. Zjišťováno bylo zejména jejich zapojení do aktivit formálního či neformálního vzdělávání, získávání znalostí a dovedností prostřednictvím informálního učení, jejich jazyková vybavenost, počítačová gramotnost či účast na kulturním životě a zájem o četbu knih a novin. Účast v šetření je pro respondenty dobrovolná.

Šetření AES je realizováno na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, které zakládá povinnost členských států realizovat šetření AES každých pět let. Další kolo šetření je tedy plánováno na rok 2016.

Výsledky zpracování

Podrobné výstupy, tabulkové přehledy a analýzy z šetření AES 2011 v České republice lze nalézt v publikaci Vzdělávání dospělých v České republice: výstupy z šetření Adult Education Survey.

Mezinárodní srovnání základních indikátorů všech zúčastněných zemí pro věkovou skupinu 25 – 64 let je dostupné v on-line databázi na webových stránkách Eurostatu v sekci Education & Training database - Lifelong Learning.

Vyhledávání