Úvod > Výkazy, sběr dat > Šetření u domácností > Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností (SILC)

Vytisknout

Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností (SILC)


Výběrové šetření Životní podmínky, které Český statistický úřad pravidelně zajišťuje od roku 2005, je národní modifikací celoevropského šetření European Union – Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Jeho provádění se stalo pro Českou republiku závazné po vstupu do Evropské unie v roce 2004.

Prostřednictvím tohoto statistického zjišťování jsou k dispozici dlouhodobě srovnatelná data o ekonomické a sociální situaci domácností, a to nejen v rámci ČR, ale i v celé Evropské unii. Díky jednotné metodice šetření máme možnost porovnat mezi sebou výsledky jednotlivých zemí, kde šetření probíhá, tzn. všech 27 členských států EU a dále Islandu, Norska a Švýcarska.

Účelem šetření je získávat reprezentativní údaje o úrovni a rozdělení příjmů v jednotlivých typech domácností, informace o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení, o vybavení domácností předměty dlouhodobého užívání a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách dospělých osob žijících v domácnostech. Data sesbíraná při šetření jsou využívána zejména v souvislosti se zkoumáním míry ohrožení chudobou a úrovní peněžní chudoby.

Jednotky zjišťování

Výběrovou jednotkou pro zjišťování Životní podmínky je byt. Jejich volba probíhá náhodným dvoustupňovým výběrem, kdy jsou nejprve vybrány sčítací obvody a následně v každém z nich deset bytů jednoznačně identifikovaných přesnou adresou a číslem (popř. pořadím) bytu v domě.

Jednotkami zjišťování jsou tzv. hospodařící domácnosti tvořené osobami společně uhrazujícími náklady na své potřeby, které ve vybraném bytě obvykle bydlí. Rozhodující je tedy to, zda se daná osoba převážně zdržuje v šetřeném bytě, nemusí však mít na této adrese své trvalé bydliště.

V šetření se využívá tzv. rotační panel – vybrané domácnosti jsou opakovaně navštěvovány v ročním intervalu po dobu čtyř let, přičemž každoročně se jich zhruba jedna čtvrtina obmění. Toto dlouhodobější sledování vybraných domácností umožňuje pozorovat změny a vývoj jejich sociální a ekonomické situace. Osoby, s nimiž tazatel provede rozhovor při první návštěvě bytu, tvoří tzv. panelovou složku šetření. Jestliže se některá z těchto osob v průběhu zjišťování přestěhuje do jiné soukromé domácnosti v České republice, podléhá šetření na nové adrese.

Obsah zjišťování

Zjišťování údajů probíhá formou osobního rozhovoru respondenta s tazatelem, který zjištěné údaje zaznamenává do připravených dotazníků – ty mají jednak papírovou a od roku 2008 také elektronickou podobu.

Šetření se skládá ze tří tematicky stálých částí (dotazník za byt, za domácnost a za osoby starší 16 let) a každoročně se měnícího tzv. modulu, jenž rozšiřuje některou z oblastí, na které je šetření EU-SILC zaměřeno (materiální nebo sociální vyloučení, peněžní chudoba, bydlení či finanční situace).

V dotazníku za byt se zjišťují demografické údaje o všech osobách obvykle bydlících v daném bytě a informace o jejich vzájemných vztazích a o společném hospodaření. Do dotazníku za domácnost se zapisují zejména údaje týkající se bydlení, vybavenosti domácnosti, její finanční situace, spotřeby z vlastního hospodářství a pobíraných sociálních dávek. Poslední pravidelnou součástí šetření jsou dotazníky za osoby, které se vyplňují s jednotlivými osobami v domácnosti staršími 16 let. Zjišťují se zejména jejich příjmy za předchozí kalendářní rok a údaje o jejich ekonomické aktivitě a zdraví.

Ochrana individuálních dat

Ve všech fázích zpracování je zaručena přísná anonymita zjištěných údajů – práce s daty neumožňuje následnou identifikaci osob či domácností. Získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona o státní statistické službě č. 89/1995 Sb. a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci ČSÚ zapojení do zjišťování a procesu zpracování dat jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zákona o státní statistické službě.

Přehled výstupů a jejich obsah

Příjmy a životní podmínky domácností ČR
Tištěná či elektronická publikace, kód 3012, obsahuje metodické vysvětlivky a tabulky o domácnostech i osobách, členěné podle sociálních skupin, výše příjmů, krajů, počtu dětí a pracujících členů, pracovní aktivity a dalších ukazatelů.

Vyhledávání