Úvod > Výkazy, sběr dat > O výkazech > Proč vyplňovat výkazy > Zpravodajská povinnost

Vytisknout

Zpravodajská povinnost


Zpravodajskou povinností se rozumí, dle § 2 odstavce j) zákona, povinnost zpravodajských jednotek poskytnout požadované individuální statistické údaje včas, úplně, správně a pravdivě pro statistická zjišťování uvedená v programu statistických zjišťování. Způsob plnění zpravodajské povinnosti je uveden na výkazu (obvykle je tato povinnost realizována vyplněním výkazu a jeho zasláním na uvedenou adresu, případně vyplněním elektronické podoby výkazů a zasláním odpovídajícího výstupního souboru na elektronickou adresu uvedenou v průvodním dopisu k výkazu.

Podmínky plnění zpravodajské povinnosti jsou stanoveny v § 15 zákona. Odstavec první určuje povinnost nést náklady na splnění zpravodajské povinnosti zpravodajskou jednotkou. Odstavec druhý § 15 stanoví povinnost Českému statistickému úřadu (dále jen ČSÚ) zaslat zpravodajské jednotce bezplatně tiskopisy, popřípadě technické nosiče informací a poskytnout jí potřebnou metodickou pomoc. Tuto povinnost ČSÚ plní zasláním potřebných statistických výkazů a uvedením kontaktních údajů na zaměstnance a pracoviště úřadu.
ČSÚ připravuje k většině statistických výkazů jejich elektronickou verzi včetně programu umožňujícího pořízení, kontrolu, případný tisk a export dat s možností odeslání výstupního souboru na elektronickou adresu ČSÚ (tzv. EPV). EPV je dostupné na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz nebo přímo z tohoto rozcestníku prostřednictvím odkazu Jak vyplnit výkazy.

Vaši zpravodajskou povinnost můžete průběžně ověřit též na uvedených webových stránkách ČSÚ, a to prostřednictvím aplikace Výkazy podle IČO nebo z tohoto rozcestníku – odkaz Jaké vyplňovat výkazy. Informace o zpravodajské povinnosti je dostupná po zadání Vaší identifikace (obvykle identifikační číslo). V této aplikaci můžete zjistit též potřebné kontakty na příslušné zaměstnance ČSÚ.

Zpravodajská povinnost ke statistickým výkazům vyplývá ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě (dále jen zákon) a pro každý rok je podrobně upravena vyhláškou ČSÚ, kterou se stanoví Program statistických zjišťování.

Pro roční výkazy za období roku 2012 jde o Vyhlášku č. 275/2011, Sb. uveřejněnou v částce 98 a pro krátkodobé výkazy roku 2013 jde o Vyhlášku č. 343/2012, Sb. uveřejněnou v částce 127.
Seznam respondentů náležející ke každému šetření je vytvářen na základě kritérií vyjmenovaných v programu statistických zjišťování. Zákon o státní statistické službě neumožňuje z tohoto seznamu vyřadit žádný ekonomický subjekt ani ukončit jeho zpravodajskou povinnost na základě subjektivních hledisek. Ochrana poskytnutých údajů je řešena rovněž zákonem č. 89/1995 Sb., a to v souladu s § 16, který stanovují povinnost mlčenlivosti zaměstnanců ČSÚ a ochranu důvěrných statistických údajů.
Český statistický úřad poskytuje pro zpravodajské jednotky, kterým vznikla zpravodajská povinnost, metodickou pomoc, a to prostřednictvím kontaktních osob uvedených na výkaze (jméno zaměstnance úřadu a telefonní či e-mailový kontakt) nebo informacemi dostupnými na internetové prezentaci ČSÚ, a to na stránkách www.czso.cz nebo www.vykazy.cz.

V souladu s programem statistických zjišťování je při vytváření seznamu zpravodajských jednotek pro většinu zjišťování použita metoda výběrového zjišťování. Ekonomické subjekty jsou vybírány na základě matematicko-statistických metod z množiny všech možných respondentů z Registru ekonomických subjektů. Výběrové soubory jsou tvořeny každoročně znovu, přičemž od roku 2008 jsou podniky vybírány tak, aby byl každý podnik vybrán v běžném roce v co nejmenším počtu zjišťování. Zpravodajská povinnost k určitému typu zjišťování vzniká zahrnutím ekonomického subjektu do výběrového souboru.

Vyhledávání